• گزارش کود حاصل از اسیدآمینه جانوری انیمکس
   
  X
  بررسی تاثیر کود حاصل از اسید آمینه حیوانی بر خصوصیات کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی


  تکنیک­های رشد و روش­های کوددهی، نقش به­سزایی بر تولید گیاهان دارند. در این خصوص، محرک­های زیست محیطی مانند هیدرولیزهای پروتئین، اسیدهای هیومیک و غیره با کمترین تأثیر بر محیط به­دلیل کاهش مصرف کودهای شیمیایی تا ۵۰ درصد، از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.
  محرک‌های زیستی (Bio-stimulantsبه‌عنوان گروهی از مواد شناخته شده‌اند که تأثیر فراوانی بر رشد و توسعه گیاهان دارند. ژانگ و اشمیت محرک‌های زیستی را به عنوان "موادی که سریعاً رشد گیاه را افزایش می‌دهند" تعریف کرده‌اند. بسیاری از تعاریف دیگر در طول زمان تکامل یافته است و هر کدام از آن‌ها بر روی متابولیسم این محرک‌های زیستی تأکید دارند.
  محرک‌های زیستی می‌توانند از طریق محلول‌پاشی و یا از طریق کاربرد در خاک در دسترس گیاهان قرار بگیرند. کاربرد محرک‌های زیستی به شیوه محلول‌پاشی منجر به جذب از طریق سلول‌های کوتیکول و اپیدرمی می‌شوند و از این طریق به سلول‌های مزوفیل می‌رسند. هنگام کاربرد این محرک‌های زیستی در خاک جذب از طریق سلول‌های اپیدرم ریشه رخ می‌دهد و توسط آوند چوبی (XYLEM) توزیع می‌گردد. این فرمولاسیون نیاز به کود شیمیایی را کاهش داده و با تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان موجب افزایش عملکرد می‌شوند.
  فرمولاسیون محرک‌های زیستی شامل اسیدهای آمینه، پپتیدها، پلی‌آمین‌ها و بتایین‌ها می‌باشد که منجر به تحریک رشد گیاه می‌گردند. آمینو‌اسیدها به راحتی توسط شاخساره و ریشه‌های گیاه جذب شده و موجب افزایش کارایی مصرف نیتروژن و تحریک بیشتر فتوسنتز و رشد گیاهان می‌شوند. 
  هیدرولیزهای پروتئین شامل اسید‌آمینه و پپتید می‌‌توانند منشاء گیاهی یا حیوانی داشته باشند.
  تحقیقات اخیر نشان می‌دهد از باقیمانده اجزای بدن حیوانات مانند پودر استخوان، شاخ، سم و خون می‌توان کودی صد درصد آلی تهیه کرد که برای درختان میوه و سبزیجات و محصولات کشاورزی بسیار مفید می‌باشد. این کود منجر به بهبود حاصلخیزی خاک گردیده و میزان محصول را افزایش می‌دهد.
  کود حاصل از اسید‌آمینه حیوانی با نام‌ تجاری ANIMAX یک محرک زیستی با منشاء طبیعی، شامل اسیدهای‌آمینه و پپتیدهای با زنجیره کوتاه می‌باشد. این کود نتیجه تغییر ماهیت کلاژن از طریق یک فرایند مطابق با بالاترین استانداردهای تولید می‌باشد که نتیجه آن یک محصول بدون مواد شیمیایی مضر برای خاک و محصولات کشاورزی با بالاترین غلظت و ظرفیت جهت جذب توسط گیاهان می‌باشد. این کود یک محصول منحصر به فرد طبیعی برای تغذیه متعادل گیاهان است که می‌تواند هم از طریق محلول‌پاشی و هم از طریق آب آبیاری استفاده گردد. کود حاصل از اسید‌آمینه حیوانی منجر به رشد رویشی، تحریک گلدهی، گرده‌افشانی و افزایش کیفیت میوه می‌شود و ظرفیت تحمل در برابر شرایط نامساعد محیطی را افزایش می‌دهد. همچنین این کود میزان خسارت ناشی از آفت‌کش‌ها و کودها را کاهش می‌دهد و باعث افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش کارایی عناصر غذایی و افزایش مکانیسم‌های دفاعی گیاه می‌شود.
  کود حاصل از اسید‌آمینه حیوانی در طیف گسترده‌ای از ظروف ۱، ۵، و ۲۰ لیتر، سازگار با نیاز کشاورزان در دسترس است.
  در این مطالعه تاثیر کود حاصل از اسید‌آمینه حیوانی بر خصوصیات کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی در ایران مورد بررسی قرار گرفت.
  محصولات مورد نظر برای بررسی اثرات کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ذرت رقم سینگل کراس۷۰۴، ذرت رقم مای، یونجه و بادمجان می‌باشد.

  یونجه
  یونجه (Medicago sativa) از کیفیت غذایی و تولید زیست توده بالایی برخوردار است. یونجه دارای دامنه سازگاری بالایی در محیط‌های مختلف می‌باشد و نقش موثری در کاهش رواناب و فرسایش خاک دارد.
  یونجه در میان محصولات زراعی کشت شده به منظور تولید خوراک با محتوای پروتئین بالا یکی از جالب ترین محصولات است، یونجه یک لگومینوز است که به دلیل تثبیت نیتروژن جوی ، کیفیت خاک را بهبود می بخشد و دارای یک چرخه زراعی چند ساله است که بین ۳ تا ۴ سال متغیر است.
  یونجه به دلیل بالا بودن قابلیت هضم، محتوای پروتئین و دیگر عناصر غذایی یک گیاه علوفه ای ارزشمند است. برگ‌های یونجه دارای فیبر کم و سرشار از پروتئین و کارتنوئید می‌باشد که باعث می‌شود یونجه غذای مناسبی برای تک معده‌ای‌ها  مانند ماکیان باشد و همچنین به‌عنوان یک ماده کلیدی با پروتئین بالا مکمل سلامت انسان است.
  ساقه یونجه دارای فیبر بالایی است و می تواند برای تغذیه خوراک نشخوارکنندگان ، تولید کاغذ و مقوا و انرژی (سوخت های زیستی / اتانول) مورد استفاده قرار گیرد.
  به منظور بررسی تاثیر کود حاصل از اسید آمینه حیوانی بر خصوصیات کمی و کیفی یونجه یک آزمایش مزرعه­ای اجرا گردید. در این آزمایش پنج تیمار شاهد، محلول‌پاشی، تلفیق محلول‌پاشی و کود آبیاری، استفاده از کود به میزان ۵ لیتر در کودآبیاری، استفاده از کود به میزان ۱۰ لیتر در کودآبیاری مورد بررسی قرار گرفت.
  در این تحقیق استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی در چین سوم، سه هفته قبل از برداشت انجام گردید. به منظور تعیین شاخص سطح برگ و نسبت برگ به ساقه ۱۰ روز بعد از استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی از هر کرت سه بوته برداشت و برای اندازه‌گیری سطح برگ و نسبت برگ به ساقه به آزمایشگاه منتقل شد.
   
  تاثیر تیمارهای مختلف کودی ANIMAX بر وزن خشک برگ یونجه
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر میزان وزن خشک برگ یونجه نشان داد کاربرد ANIMAX  به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک برگ یونجه داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار تفاوت معنی داری نداشت.
  کمترین میزان وزن خشک برگ یونجه مربوط به تیمار شاهد(عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX) می باشد که این میزان وزن خشک برگ با استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری تفاوت معنی‌داری نداشت. 

  تاثیر تیمارهای مختلف کودی ANIMAX بر وزن خشک ساقه یونجه
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر میزان وزن خشک ساقه یونجه نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۵ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک ساقه یونجه داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری به میزان دو برابرداشت.
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX  بر سطح برگ یونجه
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر سطح برگ یونجه نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۵ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر سطح برگ یونجه داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتار تفاوت معنی داری نداشت.
   کمترین مقدار سطح برگ یونجه مربوط به تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX) می باشد که این میزان سطح برگ با استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری تفاوت معنی‌داری نداشت.
  میزان سطح برگ در تیمار کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار دو برابر میزان سطح برگ تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  بود.

  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر ارتفاع یونجه
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر ارتفاع بوته یونجه نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۵ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر ارتفاع بوته یونجه داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتار، استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی + کودآبیاری و تیمار شاهد(عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت معنی دار داشت.


  تاثیر تیمارهای مختلف کودی ANIMAX  برتعداد پنجه یونجه
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) برتعداد پنجه یونجه نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را برتعداد پنجه یونجه داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی + کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت معنی داری داشت.
  تعداد پنجه یونجه در تیمار کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتارسه برابر تعداد پنجه یونجه در تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  بود.
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX برعملکرد یونجه (وزن تر و خشک یونجه)
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) برعملکرد یونجه نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۵ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر عملکرد یونجه داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان۱۰ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی + کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت معنی داری داشت.
  عملکرد یونجه در تیمار کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتارسه برابر عملکرد یونجه در تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  بود.  ذرت
  ذرت به دلیل بالا بودن عملکرد، تولید علوفه با انرژی بالا و کاهش نیروی کارگری و ماشین آلات نسبت به دیگر گیاهان علوفه‌ای، مهمترین گیاه علوفه‌ای جهان محسوب می‌شود. ذرت یک محصول چند منظوره می‌باشد که جهت تغذیه انسان، خوراک دام و به عنوان ماده اولیه در صنعت استفاده می‌شود.
  در تغذیه حیوانات از دانه یا علوفه استفاده می شود. ذرت به دلیل تولید بالای توده سبز در واحد سطح، محتوای بالای انرژی ماده خشک و کیفیت زیست توده برای تولید علوفه سیلویی ، محصول بسیار مناسبی برای تولید علوفه است.
  به منظور بررسی تاثیر کود حاصل از اسید آمینه حیوانی بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت یک آزمایش مزرعه­ای اجرا گردید. در این آزمایش پنج تیمار شاهد، محلول‌پاشی، تلفیق محلول‌پاشی و کود آبیاری، استفاده از کود به میزان ۵ لیتر در کودآبیاری، استفاده از کود به میزان ۱۰ لیتر در کودآبیاری مورد بررسی قرار گرفت.
  در این تحقیق اولین کوددهی در ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ در اواسط رشد رویشی انجام گردید و کوددهی دوم با فاصله دو هفته اعمال گردید. اولین کوددهی در ذرت رقم مای در ابتدای رشد رویشی انجام گردید و کوددهی دوم با فاصله دو هفته اعمال گردید. به منظور تعیین شاخص سطح برگ و نسبت برگ به ساقه یک هفته بعد از دومین کوددهی از هر کرت سه بوته برداشت و برای اندازه‌گیری سطح برگ و نسبت برگ به ساقه به آزمایشگاه منتقل شد.

  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX  بر وزن خشک برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر وزن خشک برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار تفاوت معنی‌داری نداشت
  کمترین میزان وزن خشک برگ مربوط به تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX) می باشد.

  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر وزن خشک ساقه ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر وزن خشک ساقه ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۵ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتار تفاوت معنی‌داری نداشت.
  کمترین میزان وزن خشک ساقه مربوط به تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX) می باشد.
   میزان وزن خشک ساقه در تیمار کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتاردو برابر میزان وزن خشک ساقه در تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  بود.
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX برسطح برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر سطح برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر سطح برگ ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار تفاوت معنی‌داری نداشت.
  کمترین سطح برگ مربوط به تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX) می باشد.
   
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر وزن خشک برگ ذرت رقم مای
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر وزن خشک برگ ذرت رقم مای نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک برگ ذرت رقم مای داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی + کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت معنی داری داشت.
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX  بر وزن خشک ساقه ذرت رقم مای
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر وزن خشک ساقه ذرت رقم مای نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک ساقه ذرت رقم مای داشته است که این میزان با کاربرد کود به صورت محلول‌پاشی تفاوت معنی‌داری نداشت.
  کمترین میزان وزن خشک ساقه مربوط به تیمار کود آبیاری ۵ لیتر در هکتار می‌باشد که این میزان وزن خشک ساقه با تیمار شاهد(عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX) واستفاده از کود از طریق محلول پاشی+کودآبیاری تفاوت معنی‌داری نداشت. 
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX برسطح برگ ذرت رقم مای
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر سطح برگ ذرت رقم مای نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر سطح برگ ذرت رقم مای داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد(عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری داشت.
  بادمجان
  بادمجان (Solanum melongena L. به همراه گوجه فرنگی، فلفل و سیب‌زمینی از خانواده Solanaceae می‌باشد. اگرچه منشاء گوجه فرنگی ، فلفل و سیب زمینی آمریکای جنوبی است ، اما به نظر می رسد منشاء بادمجان آسیا است که به شکل وحشی یافت می شود.
  بادمجان یک گیاه چندساله است که به شکل یک‌ساله رشد می‌کند. نام "بادمجان" از شکل میوه برخی از گونه ها منشاء گرفته است ، که به رنگ سفید می‌باشد و از نظر شکل بسیار شبیه به تخم مرغ است. در هند ، بادمجان brinjal، در اروپا “augergine و در مکزیک berenjena نامیده می شود.
  ارقام بادمجان در شکل ها و اندازه های زیادی موجود است و رنگ های آن از قرمز ، بنفش یا بنفش تیره گرفته تا سفید یا سبز موجود است. انواع براق ، بنفش تیره یا بیضی یا کشیده توسط بازار تجاری ایالات متحده ترجیح داده می شود.
  به منظور بررسی تاثیر کود حاصل از اسید آمینه حیوانی بر خصوصیات کمی و کیفی بادمجان یک آزمایش مزرعه­ای اجرا گردید. در این آزمایش پنج تیمار شاهد، محلول‌پاشی، تلفیق محلول‌پاشی و کود آبیاری، استفاده از کود به میزان ۵ لیتر در کودآبیاری، استفاده از کود به میزان ۱۰ لیتر در کودآبیاری مورد بررسی قرار گرفت.
  در این تحقیق اولین کوددهی در اوایل گلدهی انجام گردید و کوددهی دوم با فاصله ۲۰ روز اعمال گردید. به منظور تعیین شاخص سطح برگ و نسبت برگ به ساقه یک هفته بعد از دومین کوددهی از هر کرت سه بوته برداشت و برای اندازه‌گیری سطح برگ و نسبت برگ به ساقه به آزمایشگاه منتقل شد.
   

  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر وزن خشک برگ بادمجان
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر میزان وزن خشک برگ بادمجان نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک برگ بادمجان داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری داشت.
  کمترین میزان وزن خشک برگ بادمجان مربوط به تیمار محلول‌پاشی می‌باشد.
  میزان وزن خشک برگ در تیمار کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتار دو برابر میزان وزن خشک برگ تیمار محلول‌پاشی  بود.


  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر وزن خشک ساقه بادمجان
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر میزان وزن خشک ساقه بادمجان نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک ساقه بادمجان داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری داشت.
  کمترین میزان وزن خشک ساقه در بادمجان مربوط به تیمار محلول‌پاشی می‌باشد.
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر سطح برگ بادمجان
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر میزان سطح برگ بادمجان نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر سطح برگ بادمجان داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری داشت.
  کمترین میزان سطح برگ بادمجان مربوط به تیمار محلول‌پاشی می‌باشد.
  میزان سطح برگ در تیمار کاربرد کود به میزان ۱۰ لیتر در هکتار دو برابر میزان سطح برگ تیمار محلول‌پاشی  بود.

  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر وزن تر میوه بادمجان
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر وزن تر میوه بادمجان نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن تر میوه بادمجان داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری داشت.
  کمترین میزان وزن تر میوه بادمجان مربوط به تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)می‌باشد.
  تاثیر تیمارهای مختلف کودیANIMAX بر وزن خشک میوه بادمجان
  نتایج به دست آمده از کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) بر وزن خشک میوه بادمجان نشان داد کاربرد کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی (ANIMAX) به میزان ۱۰ لیتر در هکتار بیشترین تاثیر را بر وزن خشک میوه بادمجان داشته است که این میزان با کاربرد کود به میزان ۵ لیتر در هکتار و استفاده از کود از طریق محلول‌پاشی و محلول پاشی+کودآبیاری و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود حاصل از اسیدآمینه حیوانی ANIMAX)  تفاوت بسیار معنی داری داشت.
  کمترین میزان وزن خشک میوه بادمجان مربوط به تیمار محلول پاشی+کودآبیاری می‌باشد
  SABZIN EATEMAD RAHE AYANDE(Sera)
  No,۴۳, Alikhani Blvd., South Shiraz St., Tehran, IRAN
   Fax: +۹۸ ۲۱ ۸۸۲۱۱۴۰۸
  www.Agrosera.com
  Info@Agrosera.com
   
   
لینک های مفید خدمات الکترونیکی اطلاعات بازرگانی کشورها

تماس با ما

تهران - خیابان شیراز جنوبی - بلوار علیخانی - پلاک 43 - طبقه 8
تلفن تماس : 7-88211405 (021)
مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار دانش آموز، نبش دانش آموز 15، ساختمان آیین، پلاک 360، طبقه 5، واحد 503
051-38648688 051-36036627
051-36035344 051-36032890
پست الکترونیک : Info@agrosera.com
شروع گفتگو سلام برای شروع چت در واتس اپ بر روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید
X
agro